نمایشگاه های قائم شهر

نمایشگاه های قائم شهر

فهرست نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
توجه
فهرست زیر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده و شامل همه ی نمایشگاه ها نمی باشد. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آنها تماس بگیرید.
نمایشگاه صنعت ساختمان
نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ شروع: ۳ / بهمن / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۶ / بهمن / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو
تاریخ شروع: ۱۲ / دی / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۵ / دی / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
تاریخ شروع: ۲۹ / آبان/ ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
مثال: ۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
exhibition of printing, packing, related machinery, advertising, marketing and related industries
تاریخ شروع: ۱۸ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
نمایشگاه دام، طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
Livestock Exhibition Poultry and fisheries, dairy and related industries
تاریخ شروع: ۱۱ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۴ / مهر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱