نمایشگاه های قائم شهر

نمایشگاه های قائم شهر

فهرست نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ شروع: ۳ / بهمن / ۱۴۰۲
تاریخ پایان: ۶ / بهمن / ۱۴۰۲