پارک جنگلی تلار در مسیر جاده نظامی قرار گرفته است.

ورودی جاده نظامی ۵۰ متر بعد از پل تلار واقع شده که در امتداد رودخانه تلار قرار گرفته است. در طول جاده مناظر بسیار زیبا مقابل چشمانتان قرار خواهد گرفت که مهمترین آن دریاچه زیبایی در حاشیه سمت راست جاده می باشد. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر نیز در مکانی بسیار زیبا بر روی تپه های آن منطقه بنا شده که در مسیر حرکتتان به سمت پارک جنگلی تلار با آن روبرو خواهید شد.