چشمه هزارون در روستای واسکس قائمشهر و در مجاورت بقعه متبرکه سید ذکریا واقع گردیده برای دسترسی به این روستا باید از جاده فرعی از مسیر اصلی تهران ـ شمال که به طرف شرق امتداد یافته است، حرکت کنید که پس از حدود ۱/۵ کیلومتر به این روستا می رسید. چشمه هزارون یک و نیم لیتر آب در ثانیه از خود خارج می کند.