معرفی کسب و کار بازار قائم شهر

معرفی کسب و کار بازار قائم شهر

معرفی کسب و کار قائم شهر از جمله: اماکن تجاری، فروشگاه ها، شرکتها، مشاغل انفرادی و خدماتی و ...
معرفی صاحبان کسب و کار (سطح نقره ای)
در این بخش برخی از صاحبان کسب و کار، در سطح نقره ای معرفی می شوند